Danh sách khách hàng / công trình đã thực hiện bởi AND Décor

 

HOTEL RESORT:

 

RESTAURANT / SPA:

 

VILLA & APARTMENT:

 

OTHER:

 

 

Trước khi thành lập AND Décor, các thành viên HĐQT của chúng tôi đã từng là Project Director, Project Manager, Site Manager các công trình dưới đây

HOTEL RESORT:

 

OVERSEA PROJECT:

  • NAM OF LONDON RESTAURANT (LONDON)
  • ONLY ONE RESORT (MALDIVES)
  • COLOMBO HITON HOTEL (SRILANCA)
  • AMANSARA RESORT (PHNOPENH)
  • MADARIN HOTEL (SINGAPORE)
  • SINGAPOREAN FOREIGN OFFICE (SINGAPORE)